20-02-2020 4:35 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Het vergeleek de huidige situatie met “het Wilde Westen” en zei dat het zich zou richten op “risicovolle” gevallen.

Maar sommige deskundigen zijn teleurgesteld dat een witboek dat het publiceerde niet meer details bevatte.

Een uitgelekt ontwerp had een verbod op het gebruik van gezichtsherkenning in openbare ruimten voorgesteld.

De heer Thierry Breton, lid van de Commissie voor Industrie, stelde voor de nieuwe wetgeving vergelijkbaar te maken met de algemene verordening inzake gegevensbescherming. De verstrekkende wet inzake gegevensbescherming werd in 2018 van kracht, met strenge financiële sancties.

“Net als bij de GDPR hebben we onze eigen regels en die zullen we ook hier hebben”, aldus de heer Breton.

“Ze zullen ervoor zorgen dat de individuele en fundamentele rechten die we in Europa koesteren, worden gerespecteerd.”

Een nieuwe wet zou niet van toepassing zijn op het post-Brexit UK, tenzij het besluit om soortgelijke eigen regels aan te nemen.

Europees debat

Het witboek geeft het begin aan van een proces dat kan leiden tot nieuwe wetgeving die gericht is op AI-systemen en de bedrijven die ze maken.

Hoewel er geen specifieke voorstellen waren over de wijze waarop de gezichtsherkenning moet worden geregeld, werd in het document wel in een voetnoot gezegd dat “de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering niet mag worden ondermijnd door het gebruik van de technologie”.

Het bevatte ook suggesties over hoe AI in het algemeen zou kunnen worden gereguleerd om ervoor te zorgen dat het ethisch verantwoord is.

Deze suggesties waren onder andere:

het opleiden van AI op datasets die in grote lijnen representatief zijn voor de bevolking, om vooringenomenheid te voorkomen
organisaties te verplichten om gedetailleerd bij te houden hoe AI-systemen zijn ontwikkeld
de eis dat de burgers duidelijk worden geïnformeerd wanneer zij met geautomatiseerde systemen werken in plaats van met mensen.
mogelijkerwijze de buiten de EU ontwikkelde AI-systemen om te scholen, zodat ze voldoen aan de regels die specifiek voor het blok gelden

Het belangrijkste doel van het document was “een breed Europees debat op gang te brengen” over dergelijke voorstellen. Maar sommige onderzoekers zeiden dat het document duidelijker had kunnen zijn over wat de gevaren van AI waren en hoe deze konden worden aangepakt.

Angst voor gezichtsherkenning

“Het zal massasurveillance legaliseren,” zei onafhankelijke onderzoeker Dr. Stephanie Hare.

Dr. Hare betoogde dat de commissie een meerjarig moratorium op gezichtsherkenningstechnologie zou moeten invoeren, zodat deskundigen kunnen worden geraadpleegd over hoe of of of dergelijke systemen ethisch kunnen worden uitgevoerd.

“Waarom zo’n haast om dit spul uit te rollen?” voegde ze eraan toe.

Dergelijke verboden zijn begonnen om elders op te duiken, met inbegrip van in San Francisco, en het idee werd vermeld in vroegere gelekte ontwerpen van het Witboek.

Echter, geen verwijzingen naar een verbod of moratorium werden gemaakt in het definitieve gepubliceerde document.

Michael Veale van University College London zei dat het witboek een “gemiste kans” was.

“Het richt zich veel te sterk op het systeem in isolatie, zonder rekening te houden met de context eromheen, het bedrijfsmodel, waarvoor het wordt gebruikt, de economische en politieke systemen die aandringen op AI.”

Dr. Veale zei dat de bestaande wetten – inclusief GDPR – bescherming boden tegen het misbruik van gezichtsherkenning.

Hij stelde dat het misschien beter is om zich te concentreren op het handhaven van die wetten dan op het ontwikkelen van nieuwe wetten.

A step-by-step guide to how live facial recognition works

Reglementaire overvallen

Dr. Veale voegde eraan toe dat hij persoonlijk ,verscheidene” klachten had die met regelgevers tegen technologiebedrijven worden ingediend, maar hij moet nog van om het even welke resulterende actie op de hoogte worden gebracht.

“Ze zijn allemaal al bijna twee jaar in behandeling,” zei hij tegen de BBC.

Het Witboek was ,,teleurstellend” zwak op gezichtserkenning en AI-aangedreven biometrie, tjirpt Daniel Leufer, bij digitale rechtengroep nu toegang.

Echter, sommigen juichten het gebrek aan concrete voorstellen over gezichtsherkenning in dit stadium toe.

“Sceptici zouden kunnen zeggen dat de commissie “het blikje op de grond schopt”,” zei Theodore Christakis van de Universiteit van Grenoble Alpes, en lid van de Franse Nationale Digitale Raad.

“Maar het lijkt alleen maar redelijk dat de commissie meer tijd nodig heeft om zo’n gecompliceerde kwestie te onderzoeken en op dit gebied zorgvuldig vooruit te komen.”

Tags : , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 − 11 =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here