14-01-2020 7:11 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

 

Artificial Intelligence (AI) is niet nieuw. Decennialang wordt nagedacht over robots en computers die kunnen denken als mensen. Het zal niemand zijn ontgaan dat de AI-ontwikkelingen in de afgelopen paar jaar ongelooflijk hard zijn gegaan. Zelfrijdende auto’s en gezichtsherkenning zijn voorbeelden hiervan, maar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan ook niet stil. Deze sector leent zich bij uitstek voor AI vanwege de enorme hoeveelheden data. En de groei is er nog lang niet uit. Maar wat is AI eigenlijk en welke vraagstukken roept het op? Het rapport ‘Artificial intelligence in de zorg’ gaat in op wat AI is, toepassingen in de praktijk en welke vraagstukken dit oproept.

Hoofdcategorieën van AI
Definities van AI zijn niet eenduidig beschreven en ook niet in één zin uit te leggen. Nick Bostrom, een Zweeds filosoof die verbonden is aan de Universiteit van Oxford, hanteert een indeling in relatie tot menselijke intelligentie. Vrijwel alle huidige AI-toepassingen vallen in de categorie Artificial Narrow Intelligence (zwakke AI).

Typerend voor deze categorie van AI is dat het gespecialiseerd is op één specifiek gebied. Vroege
detectie van dementie, voorspellen van longkanker, voorspellen van de uitkomsten van een patiënt op de Intensive Care, detectie van afwijkende cellen bij pathologie en het herkennen van dermatologische afwijkingen zijn enkele voorbeelden van toepassingen van

AI in de gezondheidszorg die vallen onder zwakke AI. Deze toepassingen worden nog niet op grote schaal toegepast. De potentie is echter groot, omdat AI op dit niveau de kwaliteit van zorg verhoogt en tijdswinst oplevert voor de zorgverlener en de patiënt.

Machine learning

 De huidige AI-toepassingen in de zorg maken vrijwel allemaal gebruik van de techniek machine learningMachine learning geeft systemen de mogelijkheid om te leren en zichzelf te verbeteren aan de hand van eerder opgedane ervaringen. Een specifieke vorm van deze techniek is deep learning. Deep learning is geschikt om zeer gedetailleerde patronen te herkennen zoals specifieke afwijkingen op een CT-scan.

Vraagstukken

 AI is een veelbelovende ontwikkeling, maar om AI veilig en verantwoord op grote schaal in de zorg toe te kunnen passen, moeten vraagstukken opgelost worden. Zo moeten data van voldoende kwantitatief en kwalitatief niveau zijn voor betrouwbare resultaten, ook als die afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Tevens liggen op ethisch vlak uitdagingen: wie is er eindverantwoordelijk voor een besluit wanneer een algoritme het niet bij het juiste eind heeft?

Meer informatie

Heeft u vragen over het rapport ‘Artificial intelligence in de zorg’ dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Nell (06 143 363 59, nell@nictiz.nl). Heeft u vragen over AI in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Frauke Wouda, MD (wouda@nictiz.nl) en Henk Hutink, MBA (hutink@nictiz.nl).

Tags : , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negen − 5 =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here